Kontakt

Stowarzyszenie Pro Musica Organa

Adres Siedziby:                                      Adres oddziału w Siedlcach:
ul. Gałczyńskiego 2                               ul. Piłsudskiego 62
40-587 Katowice                                   08-110 Siedlce

tel. kontaktowe:
+48 603 683 952 (Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – Prezes Zarządu)
+48 604 424 818 (Rafał Wróbel – Sekretarz Zarządu)

e-mail: spmo@poczta.fm

NIP: 634-24-14-191
KRS: 0000004657
Numer rachunku bankowego: 23 1750 0012 0000 0000 2727 3955

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO SPMO PDF: formularz przyjęcia do SPMO

Członków zwyczajnych i wpierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji. W przypadku członków zwyczajnych deklaracja winna być poparta podpisami co najmniej dwóch członków wprowadzających.

Możliwość komentowania jest wyłączona.