Statut

 

STATUT
STOWARZYSZENIA PRO MUSICA ORGANA

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§ 1
1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: PRO MUSICA ORGANA.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.

§ 2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4
Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszym Statucie Stowarzyszenie może przystępować do związków stowarzyszeń lub należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 5
Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność kulturalna w zakresie popularyzacji muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej,
b) upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o muzyce,
c) pielęgnowanie tradycji muzycznych, w tym regionalnej kultury muzycznej Śląska,
d) gromadzenie danych i informacji o instrumentach muzycznych, w szczególności o organach,
e) gromadzenie i popularyzowanie literatury muzycznej,
f) kształtowanie i popularyzacja postaw wrażliwych na muzykę i inne formy sztuki.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie imprez artystycznych, w tym koncertów, recitali itp.,
b) organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, sesji naukowych itp.,
c) wydawanie broszur, folderów i innych publikacji,
d) prowadzenie zbiorów nut, literatury muzycznej itp.,
e) udzielanie pomocy w zakresie budowy i renowacji organów oraz innych instrumentów muzycznych,
f) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami,
a także z innymi organizacjami społecznymi.

§ 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
3. Członków zwyczajnych i wpierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji. W przypadku członków zwyczajnych deklaracja winna być poparta podpisami co najmniej dwóch członków wprowadzających.

§ 11
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego oraz pozbawienie tej godności następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,
b) udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz do głosowania,
c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
c) terminowego opłacania składek członkowskich.

§ 13
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w posiedzeniach Władz z głosem doradczym.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
b) utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia wobec niej pozbawienia praw publicznych,
c) wykluczenia członka zwykłego przez Zarząd za rażące lub uporczywe naruszanie postanowień Statutu lub za zawinione zaleganie z zapłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż rok,
d) wykluczenia członka wspierającego przez Zarząd za rażące uchylanie się od udzielenia Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy,
e) pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków za rażące działanie na szkodę Stowarzyszenia.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), zwłaszcza gdy postępowanie członka nie będzie uporczywe lub rażące, Zarząd może udzielić członkowi upomnienia lub nagany lub zawiesić członka w prawach i obowiązkach na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 lit c) i d) oraz w ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez członka odpisu uchwały Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu. Głosowanie jest jawne, chyba że chociaż jedna z osób złoży wniosek o głosowanie tajne. W sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
b) uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
d) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz ewentualnej opłaty wpisowej,
h) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 14 ust. 3,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do właściwości innych Władz Stowarzyszenia.

§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż do końca czerwca.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Wniosek taki powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami ewentualnych uchwał.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej. W zawiadomieniu Zarząd może ustalić, że w przypadku braku odpowiedniej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin odbędzie się po upływie co najmniej 30 minut od pierwszego.
4. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:
a) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych,
b) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania.

§ 18
1. Zarząd składa się z 3 do 4 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Zarząd może też wybrać ze swego grona Wiceprezesów lub Sekretarza.
3. Prezes stoi na czele Zarządu, kieruje jego pracami, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
4. Zarząd liczący 4 członków, może ze swego grona powołać 2-osobowe Prezydium. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd może uzupełnić swój skład o nowego członka na okres do końca trwania danej kadencji. W ten sposób w czasie trwania jednej kadencji może zostać powołany najwyżej jeden członek Zarządu – w przypadku Zarządu 3-osobowego – oraz dwóch członków Zarządu – w przypadku Zarządu 4-osobowego. W przypadku niewybrania nowego członka Zarządu w opisanym wyżej trybie w ciągu 1 miesiąca lub w przypadku braku możliwości skorzystania z tego trybu – wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Członków.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał kalendarzowy.

§ 19
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia poszczególnych spraw Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia i preliminarzy,
d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
e) podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania zapisów, spadków lub darowizn,
f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
h) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
i) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
j) powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
k) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Walnego Zebrania Członków.
4. Zarząd może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania.

§ 20
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu.
2. Oświadczenia skierowane do Stowarzyszenia mogą być składane wobec jednego członka Zarządu.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja może też wybrać Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza.
4. Przewodniczący stoi na czele Komisji, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Komisji i przewodniczy im.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja może uzupełnić swój skład o nowego członka na okres do końca trwania danej kadencji. W ten sposób w czasie trwania jednej kadencji może zostać powołany najwyżej jeden członek Komisji – w przypadku Komisji 3-osobowej – oraz dwóch członków Komisji – w przypadku Komisji 4- lub 5-osobowej. W przypadku niewybrania nowego członka Komisji w opisanym wyżej trybie w ciągu 2 miesięcy lub w przypadku braku możliwości skorzystania z tego trybu – wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Członków.
6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz do roku.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej i programowej Stowarzyszenia,
b) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
d) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, gdy Zarząd tego nie zrobi do dnia 30 czerwca – w przypadku Zebrania zwyczajnego lub w ciągu trzech tygodni od otrzymania wniosku – w przypadku Zebrania nadzwyczajnego,
3. Członkowie Komisji mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania.

Rozdział V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią należące do niego nieruchomości i ruchomości, a także fundusze Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację jego celów statutowych.

§ 24
Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe oraz inne składniki majątku:
a) ze składek członkowskich i opłat wpisowych,
b) z darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,
c) z ofiarności publicznej,
d) z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 25
1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
2. Jeżeli Stowarzyszenie rozpocznie działalność w drugiej połowie roku, pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku następnego.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26
Niniejszy Statut może zostać zmieniony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków określa w uchwale sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII
Postanowienie końcowe

§ 28
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu rejestrowego. W tym samym dniu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Możliwość komentowania jest wyłączona.