Statut

tekst jednolity Statutu uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 24 sierpnia 2017 r.

STATUT STOWARZYSZENIA PRO MUSICA ORGANA

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: PRO MUSICA ORGANA.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 

§ 4

Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszym Statucie Stowarzyszenie może przystępować do związków stowarzyszeń lub należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym profilu działania.

 

§4a

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, w szczególności na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz muzyków.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

a)      działalność kulturalna w zakresie popularyzacji muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej,

b)      upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o muzyce,

c)      pielęgnowanie tradycji muzycznych, w tym regionalnej kultury muzycznej Śląska,

d)      gromadzenie danych i informacji o instrumentach muzycznych, w szczególności o organach,

e)      gromadzenie i popularyzowanie literatury muzycznej,

f)       kształtowanie i popularyzacja postaw wrażliwych na muzykę i inne formy sztuki,

g)      ochrona zabytkowych instrumentów muzycznych, w szczególności zabytkowych organów,

h)      wszechstronne wsparcie muzyków, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej,

i)       kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację muzyczną oraz animację muzyczno-kulturalną.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizowanie imprez artystycznych, w tym koncertów, recitali itp.,

b)      organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, sesji naukowych itp.,

c)      wydawanie broszur, folderów i innych publikacji,

d)      prowadzenie zbiorów nut, literatury muzycznej itp.,

e)      udzielanie pomocy w zakresie budowy i renowacji organów oraz innych instrumentów muzycznych,

f)       współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, a także z innymi organizacjami społecznymi,

g)      prowadzenie działań w zakresie projektowania, dokumentacji i inwentaryzacji organów oraz konserwacji zabytkowych instrumentów muzycznych,

h)      wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe dla muzyków, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej, w tym w zakresie edukacji i kształcenia muzycznego,

i)       organizowanie warsztatów, konferencji, audycji muzycznych, zajęć ruchowo-tanecznych wspierających rozwój uzdolnień, pogłębienie wiedzy, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży,

j)       organizowanie przedsięwzięć o charakterze muzycznym, edukacyjnym, wychowawczym oraz  profilaktycznym – wystawy, konkursy, festiwale, konferencje, debaty, warsztaty itp.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia jest wyłącznie dodatkową jego działalnością w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

 

§ 7a

W oparciu o cele statutowe Stowarzyszenia dokonuje się podziału działalności statutowej na:

 1. działalność nieodpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:

a)   naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),

b)  wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

c)   pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

d)  działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

e)   badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

f)   działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

g)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

h)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

i)    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

j)    pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

k)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

l)    działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

m) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

n)  działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

 • o)  działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

p)  artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),

q)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

r)   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);

 1. działalność odpłatną pożytku publicznego, którą stanowi:

a)   naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),

b)  sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

c)   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

d)  wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

e)   pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

f)   działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

g)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

h)  działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

i)    pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

j)    wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),

k)  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),

l)    działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

m) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),

n)  działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z),

 • o)  artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),

p)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),

q)  pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych,

b)      członków wspierających,

c)      członków honorowych.

 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członków zwyczajnych i wpierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji. W przypadku członków zwyczajnych deklaracja winna być poparta podpisami co najmniej dwóch członków wprowadzających.

 

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego oraz pozbawienie tej godności następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

a)   czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,

b)  udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz do głosowania,

c)   brania udziału w działalności Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a)   przestrzegania Statutu regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

b)   aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

c)   terminowego opłacania składek członkowskich.

 

§ 13

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w posiedzeniach Władz z głosem doradczym.

 

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)   dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,

b)   utraty przez osobę fizyczną pełnej zdolności do czynności prawnych lub prawomocnego orzeczenia wobec niej pozbawienia praw publicznych,

c)   wykluczenia członka zwykłego przez Zarząd za rażące lub uporczywe naruszanie postanowień Statutu lub za zawinione zaleganie z zapłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż rok,

d)   wykluczenia członka wspierającego przez Zarząd za rażące uchylanie się od udzielenia Stowarzyszeniu zadeklarowanej pomocy,

e)   pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków za rażące działanie na szkodę Stowarzyszenia.

 1. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), zwłaszcza gdy postępowanie członka nie będzie uporczywe lub rażące, Zarząd może udzielić członkowi upomnienia lub nagany lub zawiesić członka w prawach i obowiązkach na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 2. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 lit c) i d) oraz w ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez członka odpisu uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)   Walne Zebranie Członków,

b)   Zarząd,

c)   Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu. Głosowanie jest jawne, chyba że chociaż jedna z osób złoży wniosek o głosowanie tajne. W sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne.

 

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

a)   określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

b)   uchwalanie Statutu oraz zmian w Statucie,

c)   wybór i odwoływanie członków Zarządu,

d)   wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

e)   udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

f)    rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

g)   ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz ewentualnej opłaty wpisowej, przy czym możliwe jest określenie minimalnej i maksymalnej wysokości składki członkowskiej – w takim przypadku każdy członek zobowiązany jest do opłacania składek co najmniej w minimalnej wysokości,

h)   nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia,

i)    rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 14 ust. 3,

j)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,

k)   podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

l)    podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do właściwości innych Władz Stowarzyszenia.

 

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż do końca czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Wniosek taki powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami ewentualnych uchwał.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej. W zawiadomieniu Zarząd może ustalić, że w przypadku braku odpowiedniej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin odbędzie się po upływie co najmniej 30 minut od pierwszego.
 4. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:

a)   w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych,

b)   w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 1. Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania.

 

§ 18

 1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa. Zarząd może też wybrać ze swego grona Wiceprezesów lub Sekretarza.
 3. Prezes stoi na czele Zarządu, kieruje jego pracami, zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
 4. Zarząd liczący co najmniej 4 członków, może ze swego grona powołać 2-osobowe Prezydium. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał kalendarzowy.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 19

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników do prowadzenia poszczególnych spraw Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b)   określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

c)   ustalanie budżetu Stowarzyszenia i preliminarzy,

d)   zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

e)   podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania zapisów, spadków lub darowizn,

f)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

g)   podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

h)   wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka Stowarzyszenia,

i)    prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

j)    powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,

k)   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Walnego Zebrania Członków.

 1. Zarząd może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia oraz tryb jego przyznania i wypłaty określa każdorazowo uchwała Walnego Zebrania Członków.

 

§ 20

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.
 2. Oświadczenia skierowane do Stowarzyszenia mogą być składane wobec jednego członka Zarządu.

 

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja może też wybrać Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza.
 4. Przewodniczący stoi na czele Komisji, kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Komisji i przewodniczy im.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja może uzupełnić swój skład o nowego członka na okres do końca trwania danej kadencji. W ten sposób w czasie trwania jednej kadencji może zostać powołany najwyżej jeden członek Komisji – w przypadku Komisji 3-osobowej – oraz dwóch członków Komisji – w przypadku Komisji 4- lub 5-osobowej. W przypadku niewybrania nowego członka Komisji w opisanym wyżej trybie w ciągu 2 miesięcy lub w przypadku braku możliwości skorzystania z tego trybu – wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Członków.
 6. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz do roku.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)   nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrola działalności organizacyjnej i programowej Stowarzyszenia,

b)  kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

c)   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)  wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków,

e)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków, gdy Zarząd tego nie zrobi do dnia 30 czerwca – w przypadku Zebrania zwyczajnego lub w ciągu trzech tygodni od otrzymania wniosku – w przypadku Zebrania nadzwyczajnego,

 1. Członkowie Komisji mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Komisja może uchwalić Regulamin określający szczegółowo sposób jego działania.

 

Rozdział V

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią należące do niego nieruchomości i ruchomości, a także fundusze Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację jego celów statutowych.

 

§ 24

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe oraz inne składniki majątku:

a)   ze składek członkowskich i opłat wpisowych,

b)   z darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,

c)   z ofiarności publicznej,

d)   z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 25

 1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Jeżeli Stowarzyszenie rozpocznie działalność w drugiej połowie roku, pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku następnego.

 

§ 25a

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej, pracowników Stowarzyszenia oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział Va

Tworzenie oddziałów Stowarzyszenia

 

§ 25b

 1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały.
 2. Utworzenie i rozwiązanie oddziału następuje na mocy uchwały Zarządu.
 3. Oddział może zostać utworzony w dowolnej miejscowości.
 4. Organem wykonującym zadania zarządu oddziału jest Dyrektor oddziału. Dyrektor oddziału kieruje jego działalnością jednoosobowo. Dyrektor oddziału jest upoważniony do zaciągania w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań leżących w zakresie działalności tego Oddziału. Dyrektor oddziału może udzielać pełnomocnictw do wykonywania wszelkich czynności w zakresie w jakim sam posiada umocowanie.
 5. Dyrektorem oddziału może zostać Członek Zarządu.
 6. Uchwała Zarządu o utworzeniu oddziału określa co najmniej:

a)     siedzibę i nazwę oddziału

b)    zakres terytorialny działania oddziału

c)     osobę Dyrektora oddziału

d)    inne okoliczności, które Zarząd uzna za konieczne lub potrzebne, w szczególności zakres rzeczowy działania oddziału.

 1. Dyrektorzy oddziałów mogą otrzymywać wynagrodzenie w związku z pełnioną funkcją. Wysokość wynagrodzenia oraz tryb jego przyznania i wypłaty określa Zarząd w drodze uchwały.
 2. Na wniosek Dyrektora oddziału lub z własnej inicjatywy Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić regulamin oddziału szczegółowo określający organizację o sposób działania oddziału.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 26

Niniejszy Statut może zostać zmieniony na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków określa w uchwale sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział VII

Postanowienie końcowe

 

§ 28

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu rejestrowego. W tym samym dniu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Prezes Zarządu                                                          Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Trzaskalik – Wyrwa                          Ewa Sawoszczuk

Wiceprezes Zarządu                                                  Sekretarz Zarządu
Tadeusz Trzaskalik                                                    Rafał Wróbel

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.