REGULAMIN

REGULAMIN
I Międzynarodowego Konkursu Duetów Organowych
PER ORGANO A QUATTRO MANI

 

1. Konkurs odbędzie się w Nowym Sączu w dniach 15-21 kwietnia 2018 roku.

2. Organizatorem konkursu jest MCK SOKÓŁ.

3. Wszystkie przesłuchania konkursowe są dostępne dla publiczności.

4. W konkursie mogą wziąć udział organiści każdej narodowości bez ograniczenia wiekowego, którzy zaakceptują postanowienia regulaminu.

5. Zgłoszenia na konkurs należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem www.aquattromani.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 roku. Formularz będzie aktywny od 1 października 2017 roku. Do 30 listopada 2017 roku należy przesłać drogą elektroniczną:

a) potwierdzenie odbycia lub kontynuowania studiów w wyższej uczelni muzycznej (kopia dyplomu lub ważnej legitymacji studenckiej)
albo
rekomendację pedagoga;
b) audiowizualne nagranie utworów wskazanych w regulaminie (bez montażu, cięcia są dozwolone jedynie pomiędzy utworami). Parametry nagrania: rozdzielczość 1920×1080, format mp4 full HD, max. 7 GB;
c) czarnobiałą fotografię min. 300 dpi.

6. Wpłynięcie każdego zgłoszenia zostanie potwierdzone na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

7. O zakwalifikowaniu kandydatów do udziału w konkursie na podstawie nadesłanych materiałów decydują członkowie jury.

8. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w konkursie otrzymają pisemne potwierdzenie (e-mail) do 17 stycznia 2018 roku.

9. Losowanie kolejności prezentacji konkursowych obowiązujej do końca trwania konkursu oraz decyduje o porządku przebiegu prób odbędzie się 21 lutego 2018 roku. Przebieg losowania zostanie udokumentowany audiowizualnie. O wyniku loswania uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie (e-mail).

10. Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi:

  • dla duetu z Polski – 400 złotych
  • dla duetu z pozostałych krajów – 100 euro

Wpisowe należy wpłacić przelewem do 30 listopada 2017 roku na rachunek:

dla wpłat w złotówkach:
61 1240 4748 1111 0010 6015 1387
Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz

dla wpłat w euro:
IBAN: PL 95 1240 4748 1978 0010 6065 8482
BIC/SWIFT: PKOPPLPW
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 26, 33-300 Nowy Sącz, Polska

Adres posiadacza rachunku:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz

W tytule wpłaty należy podać imiona i nazwiska uczestników z dopiskiem „A QUATTRO MANI”.

11. Osobom niezakwalifikowanym do udziału w konkursie wpisowe zostanie zwrócone, dla pozostałych jest ono bezzwrotne.

12. W ramach wpisowego uczestnikom zostaną zagwarantowane:

a) noclegi i wyżywienie od II etapu do końca konkursu, tj. do noclegu 21/22.04.2018 (ostatni posiłek to śniadanie 22.04.2018), o ile uczestnik wyraził w zgłoszeniu takie życzenie;
b) materiały drukowane związane z konkursem;
c) wejściówki na przesłuchania konkursowe oraz koncert laureatów.

13. Koszty podróży pokrywają uczestnicy.

14. Każdy z duetów otrzyma dostęp do instrumentów wykorzystywanych podczas przesłuchań konkursowych w celu odbycia próby.

15. Próby uczestników I etapu rozpoczną się o godz. 21.00 w dniu 13.04.2018. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony po losowaniu kolejności przesłuchań.

16. Uczestnicy Konkursu winni się zgłosić w godzinach pracy Biura Organizacyjnego w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3 (wejście od ul. Kościuszki), jednak nie później niż dwie godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia próby. Biuro Organizacyjne czynne będzie 13.04.2018 od godz. 16.00 do 23.00, a w następnych dniach trwania konkursu w godz. 8.00-16.00.

17. Wymaga się, by uczestnicy konkursu nie korzystali z pomocy registranta. Obydwa instrumenty konkursowe wyposażone są w elektroniczny system pamięci i każdy z duetów otrzyma do dyspozycji co najmniej 500 kombinacji.

18. Laureaci konkursu są zobowiązani do bezpłatnego wykonania koncertu laureatów. Odmowa udziału w koncercie spowoduje utratę nagrody finansowej.

19. Korespondencję związaną z konkursem należy kierować na adres organizatora:

Biuro Organizacyjne I Międzynarodowego Konkursu Duetów Organowych PER ORGANO A QUATTRO MANI:

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
tel.: +48 18 448 26 51

lub:
aquattromani@mcksokol.pl

Pytania dotyczące programu konkursu należy kierować do sekretarza jury:
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
spmo@poczta.fm
tel.: +48 603683952

 

NAGRODY

20. Dla zwycięzców przewiduje się następujące nagrody:

I nagroda 30.000 PLN
II nagroda 20.000 PLN
III nagroda 10.000 PLN

21. Jury może nie przyznać nagród lub zmienić ich liczbę, z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej nagrody jest niepodzielna.

22. Nagrody zostaną wypłacone przelewem bankowym na wskazane przez laureatów numery rachunków.

23. Jury może przyznać także wyróżnienia oraz nagrody pozaregulaminowe, np. w formie angaży koncertowych.

 

JURY

24. Uczestników konkursu oceniać będzie międzynarodowe Jury w następującym składzie:

przewodniczący:
Ireneusz Wyrwa – Warszawa/Polska

członkowie:
Gerhard Gnann Moguncja/Niemcy
Sławomir Kamiński Poznań/Polska
Jaroslav Tuma Praga/Czechy
Krzysztof Urbaniak Łódź/Polska
Ulrich Walther Graz/Austria

sekretarz
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

25. Jury ocenia wykonania uczestników na podstawie wewnętrznego regulaminu uchwalonego na pierwszym posiedzeniu.

26. Obrady jury są tajne a decyzje ostateczne i niepodważalne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27. We wszystkich sprawach organizacyjnych nie należących do kompetencji Dyrektora Konkursu oraz Jury, decyzje podejmuje Dyrektor MCK SOKÓŁ Antoni Malczak. Decyzje te są nieodwołalne i niezaskarżalne.

28. Niniejszy Regulamin zostaje sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

29. Wszystkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w oparciu o tekst polski, jako jedynie obowiązujący.

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
I DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i koncertu laureatów, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

a)         utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach (fotografia, audio, video),
b)         zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c)         wprowadzenia do obrotu,
d)         wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e)         publicznego odtwarzania,
f)          wyświetlania,
g)         nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

2. Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia:

a)  na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach Konkursu i koncercie laureatów;
b) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MCK SOKÓŁ na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Konkursu (w tym na umieszczanie ich na stronie internetowej MCK SOKÓŁ).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>